HUSTOJ 1906: 特殊乘法

题意重述

题目描述
写个算法,对2个小于1000000000的输入,求结果。特殊乘法举例:123 * 45 = 14 +15 +24 +25 +34+35
输入
两个小于1000000000的数

输出
输入可能有多组数据,对于每一组数据,输出Input中的两个数按照题目要求的方法进行运算后得到的结果。

样例输入
24 65
42 66666
3 67
样例输出
66
180
39

解题思路
代码示例
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
  long long a = 0;
  long long b = 0;
  long long sum = 0;
  char str1[12]={0};
  char str2[12]={0};
  while(scanf("%lld%lld",&a,&b)!=EOF)
  {
    for(int i=0;a!=0;i++)
    {
      str1[i]=('0'+a%10);
      a=a/10;
    }
    for(int i=0;b!=0;i++)
    {
      str2[i]=('0'+b%10);
      b=b/10;
    }
    for(int i=0;str1[i]!=0;i++)
    {
      for(int j=0;str2[j]!=0;j++)
      {
        sum=sum+(str1[i]-'0')*(str2[j]-'0');
      }
    }
    printf("%lld\n",sum);
    sum=0;
    memset(str1,0,12);
    memset(str2,0,12);
  }
  return 0;
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注